Què fem

Dimensions de la persona: física, menta emocional, social, cultural i espiritual.

 

LA CASA DE L’ÉSSER

Un referent a Barcelona per al món

 

 

Situació actual

 

La nostra realitat actual posa en evidència una situació de crisi marcada  a nivell global per desigualtats,  conflictes bèl·lics i l’èxode de refugiats. També dins la nostra societat veiem injustícies socials, pèrdua de valors de convivència, fracàs escolar, desconnexió entre les persones i fins i tot augment de violència en les relacions. L’anomenada ‘societat del benestar’ amaga en realitat un malestar que reflecteix un fracàs vital.

Cada cop més s’observa comportaments disruptius en les escoles, empreses i societat en general… que no fan més que ser un reflex del buit creixent  que experimentem els éssers humans.  Això és en part, pel fet d’haver d ’enfrontar-nos a la vida – cada cop més complexa  i plena d’incerteses-  sense eines suficients per saber-la  comprendre  i  saber-la gestionar… A banda, en moltes ocasions  les  relacions interpersonals són poc profundes i poc sòlides fet que dificulta el que ens puguem recolzar i sostenir  en els moments difícils que tota existència té.

Davant els cada cop més nombrosos estímuls i referents externs, cal construir i vetllar per a que l’interior de les persones esdevingui un espai, un lloc on aquestes puguin recórrer… i des de la maduresa i autonomia sostenir-se a si mateixes.

Davant d’una societat en molts casos desencantada i esgotada s’imposa cercar una ruta alternativa. Cal preguntar-se ara: Qui som realment? Com hem construït la nostra identitat? Ens toca despertar a una visió diferent del món, una nova forma d’experimentar la Vida…una nova consciència.

 

Comencen a despuntar persones i experiències que creuen veritablement en l’ésser humà i que posen la persona al centre de les decisions, que defensen des d’una autenticitat franca valors com el diàleg, l’alegria pel bé dels altres –bé comú- , l’empatia, la compassió, la solidaritat i l’amor. Extrapolar això a tota la societat creiem que és una urgència/emergència i requereix d’un treball personal enfocat a unificar allò que fem, amb allò que pensem i allò que sentim… alinear CAP-COR-COS per potenciar

 • Sensibilitat situacional
 • Qualitat humana
 • Back to the basics…retorn a allò essencial

 

Com poder facilitar i d’alguna manera catalitzar aquest procés és el propòsit de la Casa de l’Ésser. La seva missió és la de vetllar pel desenvolupament de la persona des de totes les seves dimensions i també la de conscienciar de la importància del respecte a totes les etapes vitals des de la concepció fins a la mort, d’aquesta manera serem més humans, en altres paraules guanyarem en qualitat humana.

 

La nostra societat per diferents circumstàncies ha interioritzat unes pautes de relació i comportament que ara requereixen un des-aprenentatge, per incorporar-ne d’altres que es vinculin amb la pròpia interioritat, no imposades sinó adquirides des d’una convicció profunda, per elecció personal, perquè sense aquesta convicció no ens hi podem comprometre.

 

Vivim cap enfora. Ens importa més la nostra imatge exterior que el nostre interior. S’ha estat centrat l’atenció en l’objecte i ara cal fer un viratge cap el subjecte, és a dir la persona i sense oblidar la dimensió material cal que ens capbussem en la nostra interioritat. Així, tenim una assignatura pendent: el viure cap endins, mirar-nos a nosaltres mateixos de manera crítica, compassiva i constructiva. Sòcrates afirmava que per l’ésser humà no té sentit viure una vida sense examinar-la. L’experiència sense preguntes és una experiència buida. La capacitat de preguntar-nos ens duu a un autoconeixement més profund i al coneixement de l’altre.

 

Arribats aquí és senzill deduir que cal fer una pedagogia de l’ésser, treballar l’atenció, la percepció i el poder desxifrar tot el que experimentem, així com en la intenció de les nostres accions.

 

Fins ara hem estat part d’una societat individualista, consumista, egoista, competitiva, on en masses ocasions s’ha donat una frenètica cursa per la satisfacció individual a tots els nivells. Aquests contravalors han aconseguit atrapar les persones, mesurant-les per paràmetres externs: competir amb l’altre per tenir més, comparar-se per buscar la superioritat, exercir el poder cap a l’altre, cal fer un viratge de 180º que ens permetrà com es deia més amunt guanyar en qualitat humana i en humanitzar el nostre entorn. Això permet tendir a una existència joiosa alhora que agraïda, humil i respectuosa amb tot allò que ens envolta.

 

 

 

“Per canviar el món hem de començar per nosaltres mateixos.”

“Nosaltres som el món.”

 

 1. Krishnamurti

 

Quan hi ha complexitat els canvis no són aritmètrics i/o geomètrics si no logarítmics i aquests últims es caracteritzen per ser difícils de preveure i són radicals! (Exemple de com creix població de les abelles … I tb exemple de quan la Tª eixam puja… 1 sola abella aleteja… les altres lluny de ridiculitzar-la com fariem els humans , la copien… la segueixen i entre totes aconsegueixen disminuir Tª i no morir asfixiades…)

 

Es parla de la societat de la comunicació i la paradoxa és la gran incomunicació que es pateix a molts nivells… i també som una societat altament tecnològica… el lema del MOBILE WORLD CONGRESS 2016 és “Mobile is everything”… La tecnologia és extremadament potent… el COM l’emprem i PER a QUÈ – l’emprem /emprarem- és la qüestió!

 

D’aquí la necessitat d’ÉSSER, de saber qui som, per a què fem el què fem, d’estar arrelats en un mateix i alhora en la comunitat… La Bioètica ja des dels seus inicis als anys 1970’s ha intentat respondre a això però encara està poc arrelada.

 

Estem parlant de la ‘societat del benestar’ però realment la societat viu en malestar.

 

 

Nou paradigma

 

La societat mundial està en un procés de canvi en la manera de percebre el món i de fer les coses. Es tracta d’un canvi de paradigma, accelerat pel creixement de les xarxes socials i també alimentat per les dificultats econòmiques d’amplis sectors socials.

La UNCTAD (2010) informa que “un nou paradigma de desenvolupament està sorgint dels vincles de l’economia i la cultura, que abasta aspectes econòmics, culturals, tecnològics i socials, tant a nivell macro com micro”.

El canvi de paradigma es pot resumir en el pas de la cultura del tenir a la de l’ésser, on l’experiència interior de sí mateix, de la pròpia missió de vida i de les grans preguntes sobre l’existència passen a un primer terme mes enllà del tenir, superant l’afany il·limitat de possessions o la voluntat incessant de dominar als altres.

Es tracta d’un desplegament de la consciència de l’ésser humà.

 

Catalunya i Barcelona, referents per al món

 

Hi ha unes confluències històriques i marc circumstancial que fan que Catalunya sigui realment singular per assumir el nou canvi que la societat està reclamant. Som un model i ens observen.

Catalunya està en una situació única en el món per fer un salt endavant i fer un nou assaig de societat amb uns paràmetres innovadors i aplicables universalment. És exemple el sistema de participació orgànica, creativa i engrescadora, on es decideix amb nous sistemes de diàleg i consens, fins arribar a fer una acció comunitària integrant a tot el poble.

Catalunya pot mostrar a altres pobles d’Europa i del món el com construir ponts cap a un nou paradigma i bastir una societat de nova generació, que  porti les persones i les comunitats humanes cap a la plenitud de l’ésser. Aquest trets característics no són nous. Catalunya té una cultura, símbols i referents intangibles coneguts arreu del món i que justifiquen la nostra força interna de caràcter moral  i sobirania espiritual  que són fonament d’un caràcter lliure, que vol fer lliures els altres, tant individus com pobles.

Barcelona és coneguda per trets molt característics i genuïns (llengua, cultura, estil), sent exemple i referent d’emprenedoria, d’esforç i de tolerància a l’hora de compartir la vida en comú amb altres persones, pobles, religions, gràcies al reconeixement respectuós de l’altre, valorant-ne  precisament la diferència la riquesa que aquesta comporta.

Té símbols i referents intangibles com ara la muntanya de Montserrat, la Sagrada Família,… símbols de protecció i punt de referència espiritual cultural de tot el món.

És una de les ciutats del planeta més visitada pel diferents sectors turístics.

Segons la Organització Mundial del Turisme, cada any 330 milions de persones visiten els llocs espirituals, sent dels àmbits de mercat més creixent al sector turístic. El turisme espiritual abasta religió, però també activitats com ara ioga, meditació, combregar amb la natura, esports, curació, estils de vida, tractaments, seminaris temàtics, etc.

Altres Països a nivell Europeu estan treballant per ser capdavanters, com ara Anglaterra, Escòcia i Suïssa.  L’exemple més proper és la recent creació de la Universidad de la Conciencia a Extremadura, en el que amb finançament de la UE han creat el Campus d’Excel·lència Acadèmica, liderat per catalans i bascos.

 

La Casa, il.lusió i catàlisi

 

La Casa de l’Ésser és un col·lectiu de persones plural i heterogeni, que inclou perfils diversos: persones de pensament, amb autoritat acadèmica, i també persones d’acció i d’experiència pràctica; persones amb projecció i reconeixement públic i persones anònimes de gran solidesa. Un col·lectiu de ciutadans compromesos que han escollit “ésser part de la solució” i estan en línia amb les tendències constructives vinculades a noves maneres de veure el món.

Part d’aquest col·lectiu forma part del “think tank” creat per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 18/10/2011 en el que s’establia d’endegar el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una cultura cívica.

El Pla de Valors, el dissenyen uns 500 experts organitzats en 16 àmbits temàtics, corresponents a les responsabilitats dels departaments del govern, més 5 àmbits transversals per ben treballar tots els aspectes de la persona.

Alguns coordinadors d’aquests àmbits, més alguns altres experts hem decidit de constituir-nos en l’equip promotor de la Casa de l’Ésser.

 

 

 

 

 

 

 • Catalitzador

Un catalitzador és una substància que modifica la velocitat d’una reacció química, sense estar present en els seus productes finals…

L’aspiració és la d’amalgamar individualitats formant una massa crítica que esdevingui motor de transformació i de construcció d’una societat catalana més cohesionada, creativa, emocionalment equilibrada, i amb bons nivells de salut i benestar, tant personal com social, evolucionant cap a un nou model de realitat que posa a la Persona en el centre de tota consideració.

Reconeixent la Persona en la seva totalitat i amb visió integral que nodreix, transversalitza i unifica tots els àmbits que estructuren la nostra societat.

 

 • Node

–        Interdisciplinari i transversal amb visió multidimensional que integra perspectives innovadores a nivell mundial envers el nou paradigma en emergència.

–        D’irradiació que inspira les polítiques públiques i les actuacions d’entitats privades en tots els àmbits de la vida social i en totes les dimensions de la persona humana, potenciant els sectors claus del país (educació, salut, benestar social, cultura, ciència, economia, turisme, etc) per tal que siguin pioners en un horitzó més sostenible, just i humà.

–        De formació i de recerca de mires internacionals al servei de tothom i de tots els actors socials, públics i privats.

–        On sumar creativitats compartides, en el que les persones puguin produir resultats extraordinaris.

 

 

 • Plenitud

 

–        La Casa de l’Ésser es centra en el valor i la plenitud de la persona humana, la seva naturalesa multidimensional, la seva fondària espiritual i la seva dignitat, en solidaritat amb els altres en el si de la vida social.

–        Reconèixer la persona en la seva multidimensionalitat: és a dir, des de totes les seves dimensions física, mental, emocional, social, cultural i espiritual, cercant l’harmonia holística de totes aquestes dimensions.

–        Facilitar el desvetllament de la persona per tal que esdevingui autoconscient, lliure i responsable, partint de la idea de que tot ja és en nosaltres.

–        Conèixer i respectar les etapes i cicles vitals de la persona.

–        Inspirar i promoure la interiorització d’aquesta visió de la persona a la societat en general.

 

La Casa de l’Ésser va veure la Llum com a prova pilot el 14 de maig del 2015, coincidint amb l’Any Internacional de la LLUM declarat per les Nacions Unides, es va constituir com a Associació el 26 de setembre de 2016 i es va presentar al Palau Macaya el 12 de novembre de 2016.

26/09/2016, Palau Robert

 

12/11/2016, Palau Macaya

 

 

Visió

 

Estem doncs posant el focus a la necessitat emergent de créixer i madurar com a éssers humans esdevenint cada cop més conscients d’allò que sentim, d’allò què fem, d’allò que pensem, de la importància de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i els altres des de l’amor, el respecte i la cooperació.

Es proposa una visió multidimensional que integra perspectives innovadores a nivell mundial envers el nou paradigma emergent. – El canvi de paradigma es pot resumir en el pas de la cultura del tenir a la de l’ésser, on l’experiència interior de sí mateix, de la pròpia missió de vida i de les grans preguntes sobre l’existència passen a un primer terme mes enllà del tenir, superant l’afany il·limitat de possessions o la voluntat incessant de dominar als altres. Es tracta d’un desplegament de la consciència de l’ésser humà.-

 

Valors

Transversalitat – Transdisciplinarietat – Innovació -Creativitat

Tenir Cura – Escolta – Empatia – Compassió – Cooperació

Sinèrgia – Diàleg – Constructivitat – Resiliència

 

Es vol promoure

 • La visió hol.lística/global
 • La transdisciplinarietat/sinèrgia
 • Una cultura de la interioritat/espiritualitat
 • La creativitat i la innovació
 • Afavorir i catalitzar el canvi de paradigma

 

Objectius

 

Els fins de l’associació són:

 1. Acollir i enxarxar persones que anhelin ésser motor de transformació i construcció d’una societat mes cohesionada, equitativa, creativa, emocionalment harmònica, i amb bons nivells de salut i benestar personal i social, tot catalitzant models que posen la persona en el centre de tota consideració.

 

 1. Acompanyar les persones en la presa de consciència de l’ésser i en aquell coneixement que va mes enllà de les diverses identitats de les persones i deis grups.
 2. Promoure la mirada amplia sobre l’equilibri biològic, psicològic, social, cultural i espiritual de l’individu com a part d’un tot, respectant les diverses etapes i processos vitals de la persona.

 

 1. Vetllar pel reconeixement social de la dimensió espiritual de l’ésser humà.

 

 1. Facilitar oportunitats per al creixement personal i col·lectiu, especialment en el respecte a tots els éssers vius, sense parar esment en la seva edat, el gènere, l’origen, la raça, l’ètnia, la religió, l’opinió o qualsevol altra condició personal o social.

 

 1. Ser punt de confluència de vivències, d’investigació i d’experimentació d’una espiritualitat profunda.

 

 1. Generar i tenir cura d’ambients propicis a l’intercanvi de coneixements, que posin el focus en valors com la cooperació, el respecte, la sostenibilitat, la resiliència i l’autoconeixement, fonamentals per viure amb plenitud.

 

 1. Ser motor d’inspiració de polítiques publiques i d’actuacions privades que coincideixin amb els objectius de l’Associació.

 

 1. Contribuir a potenciar l’esperit de llibertat, i el respecte intercultural, per tal d’irradiar-lo al món, tot continuant amb l’actitud que ha tingut sempre el poble català de crear ponts.

 

 

Acció

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es proposa realitzar les activitats següents:

 1. Generar espais de trobada per a la reflexió i la formació espiritual.

 

 1. Organitzar conferències o cursos per al creixement i evolució personal.

 

 1. Coordinar, a través deis seus membres, la trobada de persones de diferents àmbits que s’orienten a l’experimentació i la innovació en processos d’evolució personal i social.

 

 1. Sumar i coordinar sinergies amb altres iniciatives afins a l’Associació.

 

 1. Planificar accions i signar convenis amb organitzacions privades i publiques, materialitzant la cooperació i la coresponsabilitat en la recerca del benestar integral de la població.

 

 1. Promoure informació a través de diferents canals, per tal de fer abastable per a qualsevol persona i àmbit el coneixement de l’Associació i la participació en aquest projecte que anhela ser obert a tothom de manera transversal.

 

Membres fundadors

Gemma Téllez, Gina Aran, Jordi Palou, Pere Agustí, Montserrat Montané, Pilar Quera, Jordi Griera, Natxo Tarrés, Maria Rosa Buxarrais, Agustí Rochet, Marta Burguet, Xavier Melloni, Lluís Ylla.

Junta Directiva i Consell Assessor

La Junta Directiva és  l’òrgan de representació oficial i el  Consell Assessor és l’òrgan de govern operatiu de l’Associació.

La Junta Directiva està formada per les següents persones:

Gemma Téllez (Presidenta), Gina Aran (Vice-Presidenta), Jordi Palou (Vice-President), Pere Agustí (Secretari), Montserrat Montané (Tresorera), Pilar Quera (Vocal), Jordi Griera (Vocal), Natxo Tarrés (Vocal)

El Consell Assessor està format pels membres de la Junta Directiva, més altres membres de l’associació, bé siguin fundadors o vinculats a l’entitat des dels inicis:

Gemma Téllez, Gina Aran, Jordi Palou, Pere Agustí, Montserrat Montané, Pilar Quera, Jordi Griera, Natxo Tarrés, Maria Rosa Buxarrais, Agustí Rochet, Lluís Romaní, Montse Castellà, Berta Meneses, Marta Burguet, Xavier Melloni, Lluís Ylla, Mireia Cabero, Amadeu Barbany, Ignasi Salvatella, Idili Lizcano, Joan Carrera, Lluís Planas.

 


 

Inspiracions

 

“L’ arquetip de Catalunya mostra una pluralitat, a vegades complexa i polièdrica (…)

Malgrat tot, si intentem aplegar aquestes diferents cares sota un denominador comú, (…) aquest és la capacitat per a la integració. (…) L’arquetip de Catalunya consisteix en la seva possibilitat de construir ponts.”

Diether Rudloff

 

 

“El que no es posseeix a sí mateix és extremadament pobre.”

Ramon Llull

 

 

“No som éssers humans amb experiències espirituals sinó éssers espirituals amb una experiència humana.”

Teilhard de Chardin

 

 

“El fet de dur l’univers a la plenitud és propi de la dignitat de la persona.”

Raimon Panikkar

 

 

“L’ànima de l’home està fent el seu viatge: de la llei a l’amor, de la disciplina a l’alliberament, del pla moral a l’espiritual.”

“L’amor és la perfecció de la consciència.”

Rabindranath Tagore

 

“Al juzgar nuestro progreso como individuos tendemos a concentrarnos en factores externos tales como la posición social, la influencia y la popularidad, la salud y el nivel de educación. Son, evidentemente, importantes para medir nuestro éxito en el plano material, y es perfectamente comprensible que mucha gente se esfuerce básicamente por conseguirlos. Pero los factores internos pueden ser incluso más decisivos para evaluar nuestro desarrollo como seres humanos. La honestidad, la sinceridad, la simplicidad, la humildad, la generosidad pura, la ausencia de vanidad, la disposición a servir a los demás, cualidades que están fácilmente al alcance de cualquier alma”. Nelson Mandela , por mi mismo (Plataforma Editorial) Pág. 146 Desarrollo personal. Robben Island 1/2/1975

 

 

“Porque las aguas rebosarán en el desierto, arroyos en la estepa… Y la ardiente arena se convertirá en estanque, y el sequedal en manantiales de agua” (Is. 35, 6-7)

 

“Mientras nuestros retos pueden parecer más formidables cada día que transcurre, mi fe en nuestra capacidad colectiva para estar por encima de los acontecimientos que nos amenazan no ha hecho más que fortalecerse”. Gregg Braden

“En nuestra sabiduría colectiva se encuentra la oportunidad de iniciar una nueva era de paz, unidad y cooperación global sin precedentes en la historia de la humanidad”. Gregg Braden

 

 

«El segle XXI serà el segle de la complexitat». Stephen Hawking

 

«Les nacions i persones que dominen las noves ciències de la complexitat es convertiran en els súper poders econòmics, culturals i

polítics del segle XXI». Heinz Pagels

 

 

Àmbits de la Intel.ligència espiritual

–      La recerca de sentit (Victor Frankl)

–      La capacitat de distanciament

–      Autotranscendència

–      Autoconeixement

–      La facultat de valorar

–      El goig (del llatí gaudium) estètic